همکاری با گروه فناوری اطلاعات ۲۴کانکت

همکاری در طراحی سایتطراحی سایت

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین طراحی وب سایت دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در امنیت و شبکهشبکه و امنیت

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین شبکه و امنیت دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در خدمات همیزبانی سایتمیزبانی وب

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین میزبانی وب دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در طراحی گرافیکیطراحی گرافیکی

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین طراحی گرافیکی دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در ثبت دامنهثبت دامنه

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین ثبت دامنه دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در برنامه نویسیبرنامه نویسی

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین برنامه نویسی دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در فروش سایتفروشگاه

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین مدیریت در فروشگاه دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید

همکاری در سئوسئو

گروه فناوری اطلاعات 24کانکت از متخصصین سئو دعوت به همکاری می‌کند. از علاقه‌مندان به همکاری با مجموعه مادرخواست می‌شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

فرم ارسال درخواست همکاری با گروه فناوری اطلاعات 24کانکت | کلیک کنید